top of page
megagreen_banner-09.jpg
意大利優質罐頭品牌
MegaGreen_logo-12

Mega Green是屏山食物的獨家代理品牌。在意大利南部,生產製作出最優質及美味的番茄產品。此外,亦有來自泰國的菠蘿及吞拿魚罐頭。每款罐頭用途廣泛,應用於各式料理。

​精選產品
INA001_edited

美佳牌原個去皮蕃茄

​2.5kg

INA002

美佳牌蕃茄粒

2.5kg

美佳牌糖水圓片菠蘿

850g

VEN001

美佳牌糖水切角菠蘿

850g

VEN002
MegaGreen 吞拿魚

美佳牌油浸吞拿魚

1885g

bottom of page